< #basdon-2021-10-28.html

[11:44:15] *** Joins: Eunomia
[11:44:45] *** Eunomia is now known as Guest16791
[12:58:23] *** Guest16791 is now known as Eunomia
[12:58:25] *** ChanServ sets mode: +v Eunomia
[15:25:09] *** Quits: Eunomia (Connection closed)
[19:00:57] *** Joins: robin_be
[19:00:57] *** ChanServ sets mode: +qo robin_be robin_be
[23:54:04] *** Quits: robin_be (Going offline, see ya! (www.adiirc.com))

#basdon-2021-10-30.html >